Mga madalas na itanong

  1. Home
  2. Higit pang impormasyon
  3. Mga madalas na itanong

Mga madalas na itanong

Ano ang dapat gawin kapag may pumanaw sa isang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan (ospital, klinika o nursing home)

Mananatili ang inyong mahal sa buhay sa ward o silid sa loob ng ilang oras na obserbasyon at pagkatapos ay dadalhin na siya sa morge ng pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan. Huwag sumang-ayong makipag-usap sa mga funeral director na imumungkahi ng mga tauhan sa pangangalagang pangkalusugan, at umiwas sa sinumang lalapit sa inyo na nagsasabing may usapan sila ng pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan: mga ilegal na kagawian ito sa pagkuha ng transaksyon na nananamantala sa kahinaan ng mga kamakailang namatayan. Hindi dapat magmadali: kakailanganin ninyo ng panahong makapag-isip, at kapag sa palagay ninyo ay handa na kayo, tawagan kami. Ikararangal naming mapakinggan ang inyong mga kinakailangan at, sa aming ilang dekada nang karanasan, makapagbibigay kami ng mga available na mapagpipiliiang pinakaangkop na opsyon. Pagkatapos ng ating pag-uusap, kung nais ninyo, maaari kaming mag-ayos ng personal na pagkikita sa oras at lugar na pinakakumportable para sa inyo.

Ano ang dapat gawin kapag may pumanaw sa tahanan

Maaari kayong makipag-ugnayan sa amin 24 na oras sa isang araw para sa tulong. Maagap kaming mamamagitan upang asikasuhin ang paghahanda ng lahat ng dokumentong kinakailangan ayon sa batas, para sa paghahanda sa labi, para sa transportasyon ng yumaong mahal sa buhay sa itinakdang destinasyon, at para sa pag-aayos ng seremonya ng funeral at libing o cremation.

Mayroon bang bayarin sa munisipyo para sa mga serbisyo ng funeral?

Nakadepende ito sa kung saang munisipyo nakatira. Halimbawa, may mga bayarin sa munisipyo na nauugnay sa mga serbisyo ng funeral para sa mga residente ng Cinisello Balsamo at Sesto San Giovanni sa Milan. Mangyaring tawagan kami para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga potensyal na taripa sa munisipyo.

Posible bang isaayos ang libing ng mahal sa buhay sa sementeryo na nasa labas ng tinitirhang lungsod?

Sa maraming sitwasyon, posibleng ihimlay ang mahal sa buhay sa sementeryong nasa labas ng lugar na tinitirhan ng yumaong mahal sa buhay; gagawin namin ang lahat ng kinakailangan upang matupad ang kahilingang ito, kung iyon ang kagustuhan ninyo.

Posible bang isaayos ang libing ng mahal sa buhay sa sementeryo na nasa labas ng tinitirhang lungsod?

Sa maraming sitwasyon, posibleng ihimlay ang mahal sa buhay sa sementeryong nasa labas ng lugar na tinitirhan ng yumaong mahal sa buhay; gagawin namin ang lahat ng kinakailangan upang matupad ang kahilingang ito, kung iyon ang kagustuhan ninyo.

ANG AMING MGA ALOK

Basic na funeral

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo na may makatuwirang presyo, upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at puno ng pagmamahal na pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Kumpletong funeral

Isang kumprehensibong serbisyo ng funeral na may kumpetitibong presyo, na kinabibilangan ng mga serbisyong gaya ng pagbibihis sa labi, mga dekorasyon, mga alay na bulaklak at mga post mortem na administratibong gawain.

Kumpletong funeral

Kumpletong funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniangkop na funeral na may kasama ring paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo, gaya ng paghahanda sa libingan para sa interment o paggawa ng memorial plaque para sa entombment.