Papeles

Pinamamahalaan namin ang pangangasiwa ng lahat ng burukratiko, legal at administratibong proseso, upang mabawasan ang inyong mga inaalala sa masakit na panahon ng pagluluksa.
  1. Home
  2. Serbysio
  3. Papeles

Mga Papeles

Mga PapelesAasikasuhin namin ang lahat ng administratibo, legal at pangsementeryong proseso na nauugnay sa pagpanaw, nang alinsunod sa mga huling kahilingan ng yumao at sa mga probisyon ng pamilya.

Sasaluhin na ng aming sinanay na staff ang anumang kinakailangan ninyong isagawa sa pag-asikaso sa lahat ng administratibong proseso na nauugnay sa pagpanaw, sa paraang propesyonal at nakatutugon sa itinakdang oras.

 

Gagamitin namin sa aming serbisyo sa inyo ang aming malawak na karanasan para sa pangangasiwa ng mga prosesong nauugnay sa:

● pag-abiso tungkol sa pagpanaw
● mga awtorisasyon para sa transportasyon ng labi
● pagbili ng concession para sa paglilibing, ito man ay interment o entombment, sa munisipyo kung saan ninyo napiling ilibing ang inyong mahal sa buhay
● kahilingan para sa concession para sa paglilibing sa Milan o ibang munisipyo sa Metropolitan City ng Milan o anupamang munisipyo sa Italy at sa buong mundo
● permit sa paglilibing
● pasaporte patungo sa huling hantungan ng labi, kung sakaling dadalhin sa labas ng mga hangganan ng pambansang teritoryo ng Italy o iuuwi sa sariling bansa
● mga sertipikong iniisyu ng serbisyo para sa kalusugan ng publiko
● pahayag na nauugnay sa paglalagay ng namayapa sa kabaong, na iniisyu ng mga opisyal sa morge
● mga permit para sa cremation, para sa pagkakatiwala ng abo, at para sa pagkakalat ng ab
● sertipiko ng kamatayan Denunce di morte

 

Pangangasiwa ng mga gawaing papel

Pamamahalaan namin ang lahat ng proseso sa burukrasya na nauugnay sa pagpanaw ng inyong mahal sa buhay, na makakabawas sa inyong pasanin na pag-asikaso sa anumang kinakailangang gawing pagsasaalang-alang: huwag mag-atubiling TUMAWAG SA AMIN para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo.

ANG AMING MGA ALOK

Basic na funeral

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo na may makatuwirang presyo, upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at puno ng pagmamahal na pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Kumpletong funeral

Isang kumprehensibong serbisyo ng funeral na may kumpetitibong presyo, na kinabibilangan ng mga serbisyong gaya ng pagbibihis sa labi, mga dekorasyon, mga alay na bulaklak at mga post mortem na administratibong gawain.

Naka-personalize na funeral

Naka-personalize na funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniangkop na funeral na may kasama ring paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo, gaya ng paghahanda sa libingan para sa interment o paggawa ng memorial plaque para sa entombment.