info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Buwis at mga administratibong obligasyon

Maaari namin kayong tulungan sa pagsasagawa ng lahat ng mga bureaucratic na obligasyong may kaugnayan sa pangyayari ng kamatayan.
Mayroong malaking usapin ng papeles na kailangang kumpletuhin para sa mga pampublikong tanggapan, at nangangailangan ito ng oras at atensyon sa detalye. Ang aming layunin ay upang tulungan kayong isagawa ang lahat ng mga pormalidad na kinakailangan ng batas.

Mga Pamamaraan sa Pensyon ng Naulila
Matutulungan kayo ng aming mga tauhan sa mga bureaucratic na pamamaraan na kinakailangan upang magkaroon ng pensyon ng naulila kasunod sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Mula sa buwan kasunod sa pagkamatay ang naulilang asawa o sinumang karapat-dapat na paksa ay makakatanggap ng bahagi ng pensyon ng yumao. Ang pensyon ng naulila ay tumutukoy higit sa lahat sa pensyon sa katandaan.

Pagtatapos ng Pensyon
Tutulungan kayo ng aming mga tagapayo sa pagtitipon at pagsusumite sa mga dokumentong kinakailangan upang makuha ang pagtigil ng pensyong binayaran sa yumaong kamag-anak. Tutulungan din namin kayong mag-apply para sa anumang maaaring mga accrual na hindi pa nakuha ng yumao at pagmamay-ari ng tagapagmana.